Odstoupení od smlouvy a reklamační řád

6. Právo na odstoupení od smlouvy

6.1.  Odstoupením od Smlouvy se závazek ruší od počátku a strany jsou povinny si vrátit všem co si navzájem na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od Smlouvy mohou prodávavající nebo kupující v případech stanovených těmito obchodními podmínkami nebo stanoví-li to právní předpis.

6.2. Je-li kupující spotřebitelem, má právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů:

6.2.1.  ode dne převzetí zboží, pokud jde o kupní smlouvu,

6.2.2.  ode dne převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,

6.2.3.  ode dne převzetí první dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží,

6.2.4.  ode dne uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu.

6.4.  Prodávající má právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku předání zboží k přepravě nebo do okamžiku, kdy od něj kupující převezmete zboží.

6.5.  Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy v případě, že se jedná o smlouvu:

6.5.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (tím se rozumí zejména úprava rozměrů podlahové krytiny dle přání kupujícího, nekoupí-li si celé balení),

6.5.2. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

6.5.3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

6.5.4. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

6.5.5. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

6.5.6. o opravě nebo údržbě provedené v místě vámi určeném na žádost kupujícího; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

6.5.6. v dalších případech stanovených v § 1837 občanského zákoníku.

6.6.  Vzniklo-li kupujícímu právo na odstoupení od smlouvy, může kupující své právo na odstoupení od smlouvy uplatnit jednostranným právním jednáním adresovaným prodávajícímu, které mu doručí ideálně prostřednictvím vzorového formuláře, který je přílohou těchto obchodních podmínek a jeho následným odesláním:

6.6.1. na emailovou adresu prodávajícího –  info@aaapodlahy.cz

6.6.2 poštou na adresu prodávajícího – Nám. Jana Zajíce 2817/12, Šumperk 787 01

6.7. Je-li kupující spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud kupující odstoupení od smlouvy odešle v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.

6.8.  Odstoupí-li kupující od smlouvy, je povinen vrátit zboží prodávajícímu na vlastní náklady v ideálním případě současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující zašle zboží na adresu: Nám. Jana Zajíce 2817/12, Šumperk 787 01

Kupující je povinen zboží prodávajícímu vrátit nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné, a nejevící známky užívání, a to včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu. Kupující je taktéž povinen vrátit i veškeré dárky a bonusy, které obdržel od prodávajícího na základě zrušené smlouvy.

6.9.  Je-li kupující spotřebitelem a řádně uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, prodávající mu vrátí zaplacené peněžní prostředky do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy; ne však dříve, než kupující zboží vrátí nebo vrácení zboží prokáže, (např. podací lístkem). Dojde-li ke snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota zboží snížila. Peněžní prostředky budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jakým je od něj prodávající přijal, případně jiným dohodnutým způsobem.

REKLAMAČNÍ LIST KE STAŽENÍ: ZDE

 

tel.: +420 777 077 835  |  e-mail: info@aaapodlahy

Vytvořilo FEO